Filoverføring

Fyll ut skjemaet med denne informasjonen:

  • Fullt navn
  • E-post adresse
  • Telefonnummer
  • Ordrenummer (om du har fått det oppgitt, hvis ikke lar du dette feltet stå tomt)
  • Skriv melding til vår mottaker i meldingsfeltet. Skriv heller for mye enn for lite her!

HUSK! Oppgi fullstendig leverings- og fakturaadresse når du sender en bestilling!

Velg de filer du ønske å laste opp (dersom du har mange filer anbefaler vi å lage en zip-fil av disse før opplasting)

Max størrelse er 1 GB. (1000 mb)

Max størrelse er 1 GB.
(1000 mb)